شرح وظایف

تعداد بازدید:۷۹۵

 

 

1. تهیه و تدوین صورتهای مالی دانشگاه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق این آیین نامه و مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت.

2. هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی.

3. تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول موسسه

 4. نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های موسسه.

5. نظارت برعملکرد مالی رییس امور مالی واحد های اجرایی تابعه و واحدهای وابسته.

 6. شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های موسسه.

7. اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان .

 8. اجرای کدینگ (طبقه بندی ) حسابها ، بر اساس شکل   متحد ، به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی بین موسسات پس از تصویب رئیس موسسه و   هیئت امنا.

 9. اجرای آن بخش از عملیات مالیموسسه که در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا بر عهده مدیرامور مالی میباشد .

 

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۳۹۶