معرفی کارکنان

تعداد بازدید:۱۵۴۰

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

محمود کهخا ژاله

مسئول اداره حسابداری پرسنلی، منابع و تامین اعتبار

2

فاطمه وادان

کارشناس مسئول امور مالی (تامین اعتبار)

3

فهیمه بزی

کارشناس امور مالی (صدور اسناد حسابداری)

4

باقر نوروزی مقدم

کارشناس امور مالی (حقوق و دستمزد)

5

محمود کهخاژاله

کارشناس امور مالی (امور بازنشستگان)

6

گلخان پیری

حسابدار (صدور چک)

7

فریده آزادیخواه

کارشناس امور مالی (اعتبارات تملک)

8

زهره قهرمانی ثانی

حسابدار ( سپرده و تضمینات)

9

اعظم سرحدی مقدم

بایگان اسناد مالی

10

محمدرضا خمر

بایگان اسناد مالی

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۷