معرفی کارکنان

تعداد بازدید:۹۹۹

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

فاطمه پردلی

رئیس اداره نظارت و پایش عملکرد

2

فاطمه خواجه دادی

کارشناس امور مالی (رسیدگی اسناد)

 
آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۷