عملکرد دفتر فنی

تعداد بازدید:۷۷۴

عملکرد واحد فنی از آغاز ،با تبدیل دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی تا کنون به شزح زیر می باشد:AWT IMAGE

 خانه بهداشت امامیه

  خانه بهداشت آخوند غلامی

  خانه بهداشت سیاسر

  خانه بهداشت میرزاخون

  خانه بهداشت کرباسو

  خانه بهداشت شهید آذریان

  خانه بهداشت غلامان

  خانه بهداشت حاجی عظیم

  خانه بهداشت گنبد شاهی

  خانه بهداشت سرحدی

  خانه بهداشت پلگی سید

  خانه بهداشت ده ارباب

  خانه بهداشت شادی قلعه

  خانه بهداشت زیارتگاه

  خانه بهداشت کانال

  خانه بهداشت انوشیروان

  خانه بهداشت ملا علی

  خانه بهداشت آسک
    

 خانه بهداشت حاجی سیادک

  درمانگاه محمد آباد

  مرکز سوانح سوختگی

  مرکز بیماریهای خاص

  درمانگاه امام حسن

  طرح توسعه مرکز بهداشت

  سردرب مجتمع آموزشی

  خانه بهداشت حسنخون

  خانه بهداشت الری

  خانه بهداشت میرشکار

  خانه بهداشت سفید آبه

  خانه بهداشت نوشیروان

  خانه بهداشت قائم آباد

  پایگاه اورژانس بین راهی بنجار

  پایگاه اورژانس بین راهی محمد آباد

  پایگاه اورژانس بین

 درمانگاه عباس رستم

خانه بهداشت بارانی

مجموعه ورزشی
    

  راهی تاسوکی

  پایگاه اورژانس بین راهی ماده کاریز

  پایگاه اورژانس بین راهی جزینک

  پایگاه اورژانس بین راهی مک سرخ

  خانه بهداشت دوست محمد

  پایگاه اورژانس ادیمی

  درمانگاه ورمال

  خانه بهداشت سیادک

  مرکز سل

  خوابگاه پسران

  خوابگاه دختران

  سوله ورزشی

  مسجد سایت

  دانشکده بهداشت

  پاویون بیمارستان

  نمازخانه داخل مجتمع آموزشی

  مسکن متخصصین زهک

  ساختمان شبکه زهک

  ساختمان داخل مزرعه آموزشی

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۵