انتصابات معاونت توسعه

تعداد بازدید:۸۴۶

انتصابات حوزه معاونت توسعه در سال 1388

  خانم ام البنین قریب به عنوان مدیر امور اداری

  خانم مرضیه عارفی به عنوان مدیر بودجه

  آقای محمد میر به عنوان مدیر امور مالی

  آقای حمیدرضا بارانی به عنوان رئیس دفتر حقوقی

  آقای علیرضا بارانی مسئول دفتر فنی

 

  انتصابات حوزه معاونت توسعه در سال 1391 

آقای علیرضا عرب به عنوان مدیر امور مالی دانشگاه

آقای دکتر جلیل دائمی به عنوان مدیر پشتیبانی دانشگاه

انتصابات حوزه معاونت توسعه در سال 1392

آقای دکتر جلیل دائمی به عنوان سرپرست معاونت توسعه

دکتر نقی خیاط به عنوان مدیر پشتیبانی دانشگاه 

خانم مرضیه خاقانی به عنوان مدیر امور مالی

آقای مهدی شهریاری مسئول دفتر فنی

انتصابات حوزه معاونت توسعه در سال 1393

دکتر محمدرضا مرادقلی به عنوان مدیر پشتیبانی دانشگاه

آقای دکتر نقی خیاط به عنوان سرپرست معاونت توسعه

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۵