همکاران مدیریت

تعداد بازدید:۹۷

مریم احمدی

پست سازمانی:  مدیر امور حقوقی

تحصیلات: 

سابقه کار:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک: 

محسن دائمی

پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

تحصیلات: 

سابقه کار:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

 

آخرین ویرایش۱۷ فروردین ۱۴۰۱