شرح وظائف

تعداد بازدید:۱۸۱۸

 • رسیدگی به هدفهای اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین مربوط به امور استخدامی و معاملاتی، تدارکاتی و پشتیبانی
 • ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظارت
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه و صدور دستور پرداختهای لازم و نظارت عالی بر کلیه دریافتها و پرداختهای دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات
 • شرکت در شوراها، کمیسیونها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری در چار چوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه
 • تعیین مدیران حوزه معاونت پشتیبانی پس از تأیید ریاست دانشگاه ، نظارت بر حسن اجرای امور واحدهای آن و ارائه راهنماییهای لازم
 • انجام بازرسیهای لازم و ارزشیابی کمی و کیفی واحدهای پشتیبانی به منظور ارائه به رئیس دانشگاه جهت پویایی بیشتر دانشگاه
 • تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی جهت تصویب هیأت امنا بر اساس قانون بودجه کل کشور به تفکیک برنامه ها و فعالیتهای دانشگاه و اجرای آن
 • نظارت بر مصرف اعتبارات جاری و عمرانی اختصاصی مطابق بودجه های تفصیلی مصوب و قوانین و مقررات مربوط
 • برنامه ریزی طرحهای کوتاه مدت و بلند مدت ساختمانی دانشگاه و تهیه طرح استقرار واحدها در آنها
 • رسیدگی به انجام روشهای کار در دانشگاه و پیشنهاد برنامه های بهبود این روشها با هدف ایجاد تحول اداری
 • ایجاد هماهنگی بمنظور اجرای برنامه های کار آموزی کارکنان دانشگاه و اجرای طرحهای آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت و پودمانی کارکنان دانشگاه و اعزام کارکنان به مرکز آموزش ضمن خدمت
 • نظارت بر جمع آوری و بررسی بودجه های پیشنهادی واحدهای مختلف و تلفیق و هماهنگ ساختن آنها با در نظر گرفتن اولویتهای تعیین شده و تهیه بودجه تفصیلی و مبادله موافقتنامه های مربوط و تفاهم در مراجع ذیصلاح
 • نظارت بر تنظیم طرحهای عمرانی و ایجاد هماهنگی در اجرای طرحهای مذکور
 • نظارت مالی بر تنظیم قراردادهای دانشگاه و حسابرسی های اداری و سیستماتیک کلیه واحدهای دانشگاه
 • ارائه نظرات مشورتی، اداری، مالی، تشکیلاتی به رئیس دانشگاه و هم فکری در انتصاب مدیران ستادی استانی و مراکز آموزشی تابعه
 • ارائه طرحها و پیشنهادات لازم بمنظور جلب کمکهای مردمی و نهادها در جهت افزایش در آمد و نظارت بر هزینه آنها بر اساس آئیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاهی و سایر مقررات عمومی پستی
 • تعیین و پیشنهاد سیاستها و خط مشی دانشگاه و تدوین دستورالعملهای مربوط در امور اجرایی، پشتیبانی، اداری و مالی و مراقبت در رعایت مقررات مربوط
 • برنامه ریزی و هماهنگی نظارت بر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و انتخاب افراد شایسته با توجه به مقررات و طرح ریزی نظام جذب، بهسازی و نگهداری نیروی انسانی دانشگاه
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون و رفاه و ورزش کارکنان و تهیه و اجرای طرحهای حمایتی و تشویقی مربوط
 • ساماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحد های تحت سرپرستی و نیز طراحی و اصلاح ساختار دانشگاه با توجه به شرایط محیطی و چشم انداز آینده
 • برنامه ریزی جهت شناخت نیازهای اجرایی، اداری، مالی، پرسنلی و تدوین برنامه های لازم جهت رفع نیازهای مذکور و هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای اجرایی مرتبط
 • تدوین برنامه های مورد نیاز جهت پشتیبانی از فعالیتهای اجرایی و افزایش بهره وری
 • برنامه ریزی لازم بمنظور تهیه و جمع آوری اطلاعات و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آنها
 • همکاری و هماهنگی با دفتر ریاست و روابط عمومی در برگزاری جشنها، سوگواریها، مراسم، کنفرانسها و سمینارهای دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از طرف ریاست دانشگاه بر حسب مورد و ارائه آمار و تهیه گزارش فعالیتها به هیأت رئیسه و ریاست دانشگاه
آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۵