معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۱۳۱۴

                                                                                     

مهندس کاظم توکلی قلعه نو

پست سازمانی: کارشناس عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسی عمران

پست الکترونیکی: fani.zbmu@gmail.com

تلفن: 05432233002 داخلی:108

مهندس نوید آذرسا

پست سازمانی : کارشناس ساختمان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد معماری

پست الکترونیکی: fani.zbmu@gmail.com

تلفن: 05432233002

مهندس صادق کمالی

پست سازمانی : کارشناس برق و تاسیسات

مدرک تحصیلی : کارشناسی برق

پست الکترونیکی: fani.zbmu@gmail.com

تلفن: 05432233002

معصومه کلبعلی

پست سازمانی : متصدی امور اداری

مرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت دولتی

پست الکترونیکی: fani.zbmu@gmail.com

تلفن: 05432233002 داخلی:104

مهدی قاسمی

پست سازمانی : راننده

مدرک تحصیلی : دیپلم

تلفن: 05432233002

 

 

مهندس علیرضا بارانی

پست سازمانی : کارشناس مسئول عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسی عمران

پست الکترونیکی: fani.zbmu@gmail.com

تلفن: 05432233002

 

مهندس مهدی شهریاری

پست سازمانی : کارشناس عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسی عمران

پست الکترونیکی: fani.zbmu@gmail.com

تلفن: 05432233002 داخلی:107

 

مهندس سید میثم میری

پست سازمانی : کارشناس تاسیات

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی

پست الکترونیکی: fani.zbmu@gmail.com

تلفن: 05432233002

 

مهندس اسحق همایونی

پست سازمانی : کارشناس پیمان و نظارت 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه

پست الکترونیکی: fani.zbmu@gmail.com

تلفن: 05432233002

 

علی کول

پست سازمانی : راننده

مدرک تحصیلی : دیپلم

تلفن: 05432233002

 

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۴۰۰