شرح وظایف واحد بودجه سرمایه ای

تعداد بازدید:۱۲۶۳

1- ارتباط موثر کاری با کارشناسان بودجه وزارت متبوع ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، و استانداری و معاونتها و مدیریتهای دانشگاه

 2- شرکت در دوره های آموزشی بودجه برای روزآمد شدن اطلاعات

 3- پیگیری پروژه های عمرانی سفر مقام معظم رهبری و مصوبات سفر ریاست جمهوری و سایر مقامات ملی و استانی

4- نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه ازطریق ارائه راهنمایی‌های لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات

در هر یک از واحدها

5- دفاع از بودجه فعالیتها و طرحهای دانشگاه در مقابل مقامات ذیربط در وزارتخانه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

6- تهیه و تنظیم و مبادله بودجه پیشنهادی و موافقتنامه بودجه عمرانی با مراجع ذیربط (وزارت متبوع و‌معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و....)

7- اصلاحیه موافقتنامه بودجه عمرانی

8- انجام بررسی های لازم در زمینه روشهای نوین بودجه بندی و مدیریت منایع مالی واحدهای تحت پوشش به منظور نیل به هدفهای نهائی

دانشگاه

9- بررسی هزینه های انجام یافته واحدهای تابعه ، مقایسه با تخصیص اعتبارات ابلاغی مربوطه و تهیه گزارشات تحلیلی از وضعیت بودجه

10- تکمیل فرمها وتهیه نمودارهای مربوط به فعالیتها و گزارش عملکرد مالی دانشگاه جهت ارائه به هیات امناء‌ ،‌وزارت متبوع و...

11- بررسی وتهیه گزارش از چالشها ومشکلات اعتباری دانشگاه وپیگیری جهت تامین کسری

12- اظهار نظر و بررسی کلیه مسائل مالی و بودجه ای که ارجاع می شود

13- برنامه ریزی زمان بندی شده بر اساس بودجه تصویبی دانشگاه

14- انجام امور مربوط به دفتر کارآفرینی 

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۵