معرفی دفتر بودجه

تعداد بازدید:۲۰۷۵

وظایف مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه وحاوی پیش بینی درآمدها وسایرمنابع تامین اعتبار وبرآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاستها وهدفهای قانونی می شود وبودجه دانشگاه در قالب بودجه تفضیلی برنامه مالی دانشگاه است که برای یک سال مالی تهیه وحاوی پیش بینی کلیه دریافتها ومنابع مالی موسسه ( هزینه ای-تملک دارائیهای سرمایه ای-درآمد اختصاصی) واز هر محل ممکن دیگروبرآورد متعارف مالی ستاد و واحدهای اجرایی برای اجرای برنامه های عملیاتی سالیانه وپرداخت تعهدات معوق دانشگاه درقالب برنامه های مختلف می باشد .

پیش بینی درآمد وبرآورد هزینه فعالیتها طرحها وبرنامه ها بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و تهیه وتنظیم ومبادله موافقت نامه بودجه

هزینه ای وتملک دارائیهای سرمایه ای (پیشنهادی - مصوب ومتمم ) واعتبارات متمرکز وردیفها ونهایتا ابلاغ بودجه وتخصیص دریافتی بر واحدهای مربوطه ونظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه وارائه راهکارها وراهنمائیهای لازم در مصرف اعتبارات بر عهده مدیریت برنامه ریزی ، بودجه و پایش عمکرد می باشد.

 

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۵