شرح وظایف واحد بودجه هزینه ای

تعداد بازدید:۱۸۲۵

 شرح وظایف واحد بودجه هزینه ای

1- ارتباط مستمر با کارشناسان بودجه وزارت متبوع و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

2- ارتباط مستمر با اداره اعتبارات و تنظیم حسابهای مدیریت امور مالی دانشگاه

3- شرکت در دوره های آموزشی بودجه برای روزآمد شدن اطلاعات

4- جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحدها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها

5- ا رائه بودجه تنظیم شده به کمسیون دایمی وهیات امنا دانشگاه و دفاع از آن

6- نگهداری حساب بودجه هزینه ای بر حسب فعالیت ها و برنامه ها

7- تکمیل فرم های مختلف بودجه بر اساس دستورالعمل سالانه بودجه

8- بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت ها وطرح ها و برنامه ها

9- بررسی تهیه و پیشنهاد اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم

10- تخصیص اعتبارات و ابلاغ به مدیریت مالی

11- نگهداری حساب بودجه درآمد اختصاصی بر حسب فعالیت ها و برنامه ها

12- پیش بینی و برآورد درآمد اختصاصی دانشگاه

13- توزیع و تقسیم درآمد اختصاصی دانشگاه به تفکیک دانشکده ها و واحد های سازمانی

14- نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمد اختصاصی در دانشکده ها و واحد های سازمانی

15- بررسی و تحلیل عملکرد درآمد اختصاصی در بودجه تفصیلی

16- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه بر اساس سیاست‌ها و ضوابط بودجه کل کشور، پیشنهادات واحدهای دانشگاه و احتیاجات پیش‌بینی شده آتی

17- نظارت بر اجرای بودجه از طریق مقایسه عملکرد با بودجه بر اساس سر فصل های بودجه ابلاغ شده در پایان هر سه ماه

18- بررسی وتهیه گزارش از چالشها ومشکلات اعتباری دانشگاه وپیگیری جهت تامین کسری

19- پشتیبانی از بودجه ریزی انجام شده در طول سال و انجام جابجایی در حدود مقررات.

20- تهیه و تنظیم و مبادله بودجه پیشنهادی و اصلاحیه بودجه تفصیلی ، موافقتنامه بودجه مصوب جاری– درآمدهای اختصاصی با مراجع ذیربط (وزارت متبوع و‌معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و....)

21- تهیه وتنظیم وابلاغ تخصیص اعتبارطرح بیمه روستایی

22- جمع آوری اطلاعات از واحدها به طور مستمر به منظور برآورد کسری و ارائه تخصیص مورد نیاز

23- تکمیل فرمها وتهیه نمودارهای مربوط به فعالیتها و گزارش عملکرد مالی دانشگاه

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۵