معرفی معاونت

تعداد بازدید:۲۵۴۰

 

معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع ، مسئول تامین و توسعه منابع انسانی ، فیزیکی ، مالی و ایجادبستر مناسب برای اداره سایر واحد های دانشگاه اعم از معاونت ها، دانشکده ها، و بیمارستان ها و... در راستای تحقق ماموریت دانشگاه و بر طبق ضوابط قانونی می باشد. این معاونت برای انجام مسئولیت خود دارای اختیارات صفی ، ستادی و وظیفه ای - بنا به مورد - می باشد.
تسهیل و پشتیبانی هر چه بیشتر فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، بهداشتی ، و درمانی دانشگاه در جهت دستیابی به سطوح بالاتر اثر بخشی و کارایی ، اطمینان از رعایت ضوابط قانونی و حقوقی و حرکت در راستای تحقق دانشگاه اسلامی ، تهیه و پیشنهاد خط مشی های اداری و مالی دانشگاه ، در قالب مقررات و ضوابط موجود و در راستای هدفهای مورد نظر دانشگاه به شورای دانشگاه ارائه می گردد.

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۵