پرسنل امور اداری

تعداد بازدید:۲۹۹۷

معاون مدیر توسعه سرمایه انسانی : آقای مالک راحت دهمرده
شرح وظایف : کارشناس امور بازنشستگی ، تخلفات اداری ، مکاتبات اداری

معرفی پرسنل1- آقای حمیدرضا برزگر مقدم : کارشناس  امور مربوط به نیروهای پیام آور ، کمک هزینه فوت و ازدواج ، ثبت مرخصی و ماموریت

2 - آقای عیسی سرگزی : کارشناس مربوط به نیروهای قراردادی (تبصره 3 ماده 2) و ( تبصره 4 ماده 2)

3 -خانم زهرا ستوده : کارشناس امور مربوط به مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ، متخصصین ، ضریب کا و تمام وقتی پزشکان

4 - خانم طیبه سامانی : کارشناس امور مربوط به نقل و انتقالات

5 -خانم فرشته یارمحمدی : کارشناس تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ، صورتجلسات هیات رئیسه و هیات امناء

6 - خانم مریم یزدان پور : کارشناس امور استخدام و مکاتبات اداری

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۷