پرسنل تحول اداری

تعداد بازدید:۲۵۲۳

نام و نام خانوادگی:مهدی پودینه

سمت:کارشناس مسئول مهندسی سازمان

سابقه خدمت:10سال

مدرک تحصیلی:لیسانس مدیریت

شرح وظایف:اختصاص ردیف سازمانی –تبدیل پست های سازمانی به پستهای موردنیاز دانشگاه –پیگیری متناوب ودورهای چارت سازمانی دانشگاه جهت ارتقاء آن –تبدیل پست های سازمانی موردنیاز دستگاه ازمحل پست های بلا تصدی –افزایش وارتقاء پست های سازمانی بیمارستان براساس افزایش تخت های فعال بیمارستانی

 

                       

نام و نام خانوادگی:حمیدرضا بزی

سمت:کارشناس ارزشیابی

سابقه خدمت:7سال

مدرک تحصیلی:کارشناسی اقتصاد

شرح وظایف:ارزشیابی سالیانه پرسنل-درصد بندی نمرات ارشیابی –رسیدگی به شکایات ارزشیابی –تهیه وتکمیل شناسنامه های ارزشیابی تمامی پرسنل شاغل دردانشگاه-بررسی شرایط احراز پرسنل برای  استفاده از گروه تشویقی –تعیین وانتخاب کارکنان برجسته بانظر مدیریت واحد مربوطه وتائید واحد ارزشیابی

 

                         

 نام و نام خانوادگی: آرزو مظاهری

سمت:کارشناس دبیر خانه تحول ادری

سابقه خدمت:6سال

مدرک تحصیلی:لیسانس مدیریت

شرح وظایف:جمع آوری گزارش عملکرد هرشش ماه یکبار واحدها –جمع آوری مستندات شاخصهای عموی واختصاصی واحدها واراته به تحول اداری استانداری-شرکت درجلسه دفاعیه استانداری جهت معرفی ادارات  نمونه

 

                         

نام و نام خانوادگی:مریم خوش چشم

سمت:کارشناس آموزش

سابقه خدمت:6سال

مدرک تحصیلی:لیسانس مدیریت آموزشی

شرح وظایف:برگزاری کمیته آموزش دانشگاه –نیازسنجی آموزشی – اخذ مجوزدوره های آموزشی عمومی از معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی وزارت بهداشت که قبلا مجوز برگزاری نداشته -برگزاری دوره های آموزشی رسته داری ومالی –نظارت برکار واحدها درخصوص برگزاری دوره های بهداشتی ودرمانی-معرفی پرسنل تازه استخدام به دوره توجیهی بدوخدمت کارکنان دولت –معرفی پرسنل به آموزشگاههای طرف قرداد دانشگاه جهت شرکت دردوره های کامپیوتروزبان انگلیسی-بررسی شناسنامه های آموزشی پرسنل جهت اعطاء گواهینامه های نوع دوم که باتوجه به مدرک تحصیلی متفاوت می باشد- پیگیری سندهای مالی دوره های برگزارشده رسته ادرای ومالی –معرفی پرسنل به واحدهای محل خدمت جهت دریافت  دریافت شهریه دوره کامپیوتر وتوجیهی

 

 

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۵