معرفی مدیریت نوسازی و تحول اداری

تعداد بازدید:۲۱۱۱

این مدیریت شامل گروههای ذیل میباشد:
1- گروه مهندسی سازمان(تشکیلات سابق)
2- گروه مهندسی مشاغل(طبقه بندی مشاغل سابق)
3- گروه آموزش(کارکنان)
4- گروه تحول اداری
5- گروه ارزشیابی(کارکنان)

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۱