شرح وظایف مدیر توسعه سرمایه انسانی

تعداد بازدید:۳۰۰۷
مدیر توسعه سرمایه انسانی دانشگاه : اقای عیسی سرگزی
شماره تماس مستقیم: 2237452 داخلی 212
پست الکترونیکی :

AWT IMAGE

 

 

 
شرح وظایف :

  1-  ارجاع امور جاری نیروی انسانی به پرسنل تحت سرپرستی و نظارت براجرای صحیح مقررات ، آئین نامه های استخدامی کارکنان و اعضاء هیئت علمی

 

2- امضاء و صدور احکام حقوق کارکنان و اعضاء هیئت علمی در چارچوب ضوابط و اختیارات تفویض

 

3- پیش بینی و تامین نیروهای استخدامی دستگاه با توجه به سیاست کلی مراجع ذیصلاح کشور

 

4- نظارت بر اجرای امور ارزشیابی کارکنان دانشگاه در راستای دستورالعملها و بخشنامه های صادره

 

5- مطالعه مستمر روشها و گردش کارهای اداری و حذف تشریفات زائد و ساده کردن جریان کار و همکاری لازم با کمیسیون تحول اداری

 

6- نظارت بر اجرای مصوبات کمیته طبقه بندی مشاغل و ارائه صادرهیئت های بدوی تخلفات و تجدید نظر در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه

 

7- انجام سایر امور براساس دستورالعملهای مربوطه و همچنین دستور مقامات مافوق با توجه به سیاست کلی و خط مشی های جاری دانشگاه

 

8- نظارت بر امور بازنشستگی کارکنان و صدور احکام مربوط به بازنشستگی در چهارچوب اختیارات تفویض

 

9- تقسیم کار ، ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن کارکنان واحد در امور مربوطه

 

10-برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه

 

11- ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور اداری دانشگاه بمنظور پیشبرد هدفهای جاری دانشگاه در امور اداری

 

12- رعایت حقوق قانونی کارکنان دانشگاه و جلوگیری از تضییع حق آنان

 

13- تهیه و پیشنهاد سیستم تشویق و تنبیه کارکنان بمنظور عدالت اداری  

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۸