شرح وظایف اداره خدمات امور عمومی

تعداد بازدید:۱۶۰۰

دستور و برنامه کار را از سرپرست دریافت میکند 

 در کارهای مربوط به حفظ‌ و نگهداری ساختمانها، آماده نگهداشتن تأسیسات حرارت مرکزی، وسایل ارتباطی،روشنایی و آتش‌نشانی همکاری مینماید 

  بر کار نقل‌و‌انتقال وسایل واحدهای ستادی نظارت کرده و همکاری مینماید 

 در کارهای مربوط به کنترل و گزارش حضور‌‌وغیاب کارکنان همکاری میکند 

  در کار تأمین سرویس رفت‌وآمد کارکنان و وسایل نقلیه مورد نیاز واحدها همکاری مینماید 

  همکاریهای لازم را برای تأمین سوخت مورد نیاز اتومبیل‌ها به عمل آورده و در نحوه و میزان مصرف آن نظارت میکند 

 بر نحوه عمل و کارکرد شرکتهای خدماتی طرف قرارداد برای نظافت،تأسیسات و نظارت و دستورهای لازم را برای بهبود کارها صادر میکند 

  در کلیه کارهای مربوط به کارپردازی دانشگاه نظارت کرده و همکاری میکند 

 درخواستهای رسیده خرید را با توجه به قوانین و مقررات مورد عمل برای رد یا قبول آن بررسی میکند 

 نیازهای سالانه دانشگاه را پیش‌بینی و برآورد کرده و برای تأمین آنها پیشنهادات مفید ارائه مینماید 

  برابر اختیارات داده شده نامه‌های اداری را امضا مینماید 

 بر کار کارکنان تحت سرپرستی نظارت کرده و در انجام کار آنان را راهنمایی میکند 

 برابر دستور در نشستها و کمیسیونهای گوناگون شرکت میکند 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۵