شرح وظایف

تعداد بازدید:۸۲۲

شرح وظایف اداره منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی

• جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز طرحهای عمرانی و اطلاعات طرحهای در حال اجرا .
• پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه به شورای عمرانی.
• کنترل و تصویب نقشه های طرحهای عمرانی.
• انعقاد قرارداد با مهندسی مشاور وپیمانکاران به منظور اجرای طرحهای عمرانی حسب مورد
• نظارت عالیه بر حسن اجرای طرحهای عمرانی.
• رسیدگی به وضعیت مشاوران و پیمانکاران و سایر موارد مالی طرحهای عمرانی.
• برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی.
• انجام تحویل و تحول پروژه ها و تحویل نقشه های اجرا شده از مشاور و نگهداری و ضبط نقشه ها
• اجرای طرحهای امانی مورد نیاز دانشگاه.
• تهیه نقشه و انجام محاسبات فنی برای طرحهای امانی مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه.
• نظارت بر عملیات ساختمانی و تاسیساتی در واحدهای مختلف دانشگاه.

• برنامه ریزی تعمیرات اساسی و پیشنهاد بودجه تعمیرات اساسی به شورای عمرانی و نظارت بر انجام تعمیرات اساسی در واحدهای دانشگاه و تایید اسناد تعمیرات اساسی .

• نظارت بر نگهداری و تعمیرات تاسیسات و ساختمانهای واحد های دانشگاه (درمانی، اداری ، آموزشی و...).
• ایجاد هماهنگی بین گروههای فنی ( در خصوص تاسیسات و نگهداری ) واحدهای تابعه دانشگاه.
• پیشنهاد برگزار ی مناقصات نگهداری به شورای عمرانی و برگزاری مناقصه در صورت تصویب.
• نظارت و مراقبت لازم در امر تأسیسات دانشگاه و انجام تعمیرات جزئی تاسیسات معیوب .
• حفظ و نگهداری و فراهم نمودن موجبات تعمیرات ضروری ساختمان و دادن گزارشات تعمیرات.
• تهیه شناسنامه کلیه ساختمانها و فضاها اعم از سرپوشیده و روباز.
• انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بهبود شامل: تعیین اهداف براساس سیاستها و استراتژی های کلان دانشگاه،شناسایی فعالیتها، مستند سازی ، تهیه فرآیندها، روشها و دستور العمل های اجرایی امور و نظارت بر اجرای آنها حسب مورد، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد و بازخور فعالیت ها و همکاری با واحد آمار مدیریت طرح و برنامه دانشگاه

آخرین ویرایش۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹