انتصابات حوزه دانشگاه

تعداد بازدید:۱۸۸۶

انتصابات ویژه دانشگاه در سال 1388

 

  آقای دکتر محمدحسن محمدی بعنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

  آقای دکتر امیدرضا فراهی بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع

  آقای دکتر مجید رضا اکبری زاده بعنوان معاون درمان

  آقای دکتر محمد حسین اژدری بعنوان معاون بهداشت

  آقای دکتر شهرام شفیعی بعنوان معاون غذا و دارو

  خانم مهین بدخش بعنوان معاون آموزشی و پژوهشی

  آقای دکتر جبرائیل فرضی خواجه بلاغ بعنوان معاون دانشجویی-فرهنگی

 

 

 انتصابات ویژه دانشگاه در سال 1389

آقای دکتر مهدی سرحدی بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع

 

 

 

 

  آقای مهدی حقیقی بعنوان معاون دانشجویی-فرهنگی

  آقای دکتر عبدالحسین میری بعنوان معاون غذا و دارو

 

 

 

 

 

انتصابات ویژه دانشگاه در سال 1391

آقای دکتر جلیل دائمی بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع

  آقای دکتر امید بامری بعنوان معاون بهداشت

خانم دکتر زهرا سپهری بعنوان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

انتصابات ویژه دانشگاه در سال 1392

  آقای دکتر علی اکبر نصیری بعنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

  آقای دکتر علیرضا نعمتی بعنوان معاون درمان

آقای دکتر امین افشاری مقدم بعنوان معاون آموزشی دانشگاه

انتصابات ویژه دانشگاه در سال 1393

آقای حسین شهدادی بعنوان سرپرست معاونت دانشجویی - فرهنگی

آقای دکتر جواد اکبری زاده بعنوان سرپرست معاونت بهداشتی

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۵