میز خدمت الکترونیک

تعداد بازدید:۱۶۱۵

عناوین خدمت نحوه ارائه خدمت راهنمای استفاده از خدمت یا زیرخدمت شناسنامه خدمت لینک صفحه دریافت خدمت FAQ پرسش های متداول SLAتوافقنامه سطح خدمت تلفن تماس

صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 16061014103
اینترنتی 32225402-داخلی 284
صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 16061014101 اینترنتی 32225402-داخلی 284
تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 16061014100 اینترنتی 32225402-داخلی 284

اعتبار بخشی موسسات سلامت

16061012000

اینترنتی

32226024-داخلی21

صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت

16061013100

اینترنتی 32226024-داخلی26

اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت

16061013103

اینترنتی 32226024-داخلی26

ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت

16061013102

اینترنتی 32226024-داخلی26

اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور

100310019101

اینترنتی 32230189

اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور

10031019100

حضوری 32230189

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت

16061016000

اینترنتی/تلفنی 32220399

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه،توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی

16041018000

حضوری 32230188

صدور مجوزهای آموزشگاه های بهداشت اصناف

16042572101

 

صدور تاییدیه بهداشتی اماکن تهیه،توزیع و نگهداری مواد غذایی

16042572100

حضوری  
تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی  

صدور کارت بهداشت

16042572104

حضوری 32230188

صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی

16042572101

 

ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری 

16042573102

حضوری 32221040

ارائه خدمات مشاوره های پزشک خانواده

16042573104

اینترنتی 32230189

ارائه خدمات درمانی سرپایی

16022573105

حضوری 32230189

ارائه خدمات درمانی بستری

16032573106

 

ارائه خدمات آزمایشگاهی

16022573108

حضوری 32230189

غربالگری های گروه سنی

16042573100

اینترنتی 32221040

غربالگری بیماری های ژنتیکی

16042573101

اینترنتی 32221040

سنجش سلامت جسمانی نواموزان بدو ورود به دبستان

16042573107

اینترنتی 32242059

ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده

16042573104

حضوری 32230189

ارائه خدمات تصویر برداری

16022573109

 

صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی و آشامیدنی

16061654108

 

صدور پروانه  بهداشتی ساخت فرآورده های آرایشی و بهداشتی

16061654106

 

صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فرآورده های سلامت محور

 

 

 

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۴۰۱